Regulamin FOLK RESORT

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie FOLK RESORT jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie FOLK RESORT.

§ 1 Pokoje, apartamenty i domki wynajmowane są na doby. Doba trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

§ 2 Gość nie może przekazać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane mogą przebywać gościnnie w apartamencie lub domku od godz. 12:00 do godz. 20:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju po godz. 22:00 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej według pełnych cen, obowiązujących w dniu dokwaterowania.

§ 3 Cisza Nocna trwa od godziny 22:00 do 7:00. Zachowanie Gości lub osób korzystających z usług FOLK RESORT nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających w obiekcie. W przypadku uporczywego lub szczególnie nagannego zakłócania pobytu innych osób przez Gościa, obsługa  ma prawo odmowy dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty za pozostałą część pobytu.

§ 4 Do czynności zameldowania wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku gości nie posiadających obywatelstwa polskiego Recepcja ma prawo do wykonania kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 5 Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić  z odpowiednim wyprzedzeniem. FOLK RESORT uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności jednostki mieszkalnej.

§ 6 FOLK RESORT świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o poinformowanie pracownika obsługi.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych FOLK RESORT, które powstały z jego winy lub z winy osób odwiedzających. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego pokoju przez Gościa równoznaczne jest z tym, że pokój został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń Gościa. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać usunięte FOLK RESORT dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić apartament, domek lub pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 7 FOLK RESORT nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu pozostawionego przez Gościa na parkingu.

§ 8 W przypadku rzeczy pozostawionych w pokoju po jego opuszczeniu zostaną one odesłane na koszt Gościa na wskazany przez Niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu lub w przypadku braku osobistego odbioru przez Gościa w ciągu 30 dni od daty wyjazdu rzeczy ulegają ekspropriacji.

§ 9 W przypadku pozostawienia przez Gościa zabrudzeń w pokoju wynikających z innych przyczyn niż samego użytkowania pokoju i wymagającego dodatkowego, specjalnego czyszczenia, FOLK RESORT zastrzega sobie prawo do automatycznego obciążenia rachunku Gościa kwotą umowną 300 PLN. Obciążenie rachunku może nastąpić w trakcie pobytu lub po wyjeździe Gościa.

§ 10 We wszystkich pokojach, apartamentach, domkach  oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie tego zakazu może spowodować obciążenie Gościa opłatą dodatkową jak w przypadku zabrudzeń.

Dodatkowo ze względów na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokoju nie wolno używać jakichkolwiek przedmiotów i urządzeń mogących stworzyć zagrożenie pożarowe. Jednocześnie zabrania się wnoszenia do pokoju materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§ 11 W przypadku zgubienia kluczy do pokoju naliczona zostaje opłata w wysokości 30,00 zł - doliczana do kosztów pobytu.

§ 12 Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od Gościa nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty z niewykorzystane świadczenia.

§ 13 Obowiązuje zakaz wnoszenia nart i butów narciarskich do jednostek mieszkalnych. Do tego celu służą specjalnie oddane pomieszczenia.

Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektów pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dzieci podczas ich pobytu na terenie FOLK RESORT.

§ 14 Tylko Goście FOLK RESORT mają możliwość bezpłatnego korzystania ze strefy SPA. Dla osób niezameldowanych strefa Spa nie jest dostępna.

§ 15 Wszystkie spory miedzy wynajmującym a najemcą, będą rozstrzygane przez okręg sądowy odpowiadający adresowi zarejestrowanej działalności gospodarczej FOLK RESORT.
Image

Polecamy

Image

Dane kontaktowe

Folk Resort
ul. Majerczykówka 11D
34-520 Poronin
tel. ośrodek: +48 601 501 418
tel.domki: +48 601 535 535
email: recepcjahalina@gmail.com

Jesteśmy również